För cykel­verkstäder och buti­ker

Så här fun­ge­rar det

Cykel­pass-appen revo­lu­tio­ne­rar sät­tet verk­stä­der och buti­ker han­te­rar begag­na­de cyklar, genom att erbju­da en omfat­tan­de platt­form för doku­men­ta­tion och cer­ti­fi­e­ring. Med Cykel­pass blir var­je cykel inte bara redo för för­sälj­ning, utan ock­så vär­de­rad och doku­men­te­rad på ett sätt som ökar för­tro­en­det hos fram­ti­da köpa­re. Här är hur du kan inte­gre­ra Cykel­pass i din verk­sam­het, steg för steg:

Cykel­pass app

Använd appen för att doku­men­te­ra cykelns all­män till­stånd och sta­tus på kom­po­nen­ter, driv­li­na mm. Sam­la infor­ma­tion om ram­num­mer, nyc­kel, GPS på ett och sam­ma stäl­le.

Steg 1

Cykeln kom­mer in till buti­ken

Steg 2

Verk­stad kol­lar ige­nom cykeln

Cykeln får en ser­vice och bli gjort klart för för­sälj­ning.

Steg 3

Cykel­pass app

Verk­stad doku­men­te­rar cykeln med hjälp av Cykel­pass app. Bedöm­ning av exem­pel­vis driv­li­na, lack, kom­po­nen­ter mm görs på en ska­la mel­lan 1–10. Infor­ma­tion om ser­vice­histo­rik samt fritext för kom­men­tar, garan­ti, och annat.

Steg 4

Cykel­pass — digi­tal och som utskrift

Cykel­pass skic­kas till butik/verkstad enl. en indi­vi­du­ell anpas­sat mall (med färg, log­ga, extra text).

En vari­ant med sam­man­fatt­ning över cykelns till­stånd kan häng­as på cykeln. Eller pub­li­ce­ras på web­ben.

Den and­ra ver­sion av Cykel­pass inne­hål­ler all infor­ma­tion om cykeln (ram­num­mer, nyc­kel­num­mer, bil­der) för doku­men­ta­tion och/eller över­läm­ning till nya kun­den.

Steg 5

För­sälj­ning

När cykeln blir såld regi­stre­rar buti­ken en ägar­byte.

Kun­den får en trygg affär och full­stän­dig doku­men­ta­tion över cykeln.

Fram­ö­ver

Ser­vice­pro­to­koll

Vid fram­ti­da besök för ser­vice byggs cykelns histo­rik på genom att sys­te­ma­tiskt doku­men­te­ra alla sto­ra och små ser­vice­ar­be­ten.

Ser­vice­pro­to­koll

Funk­tio­nen för ser­vice­pro­to­koll kan använ­das av cykel­verkstäder även utan att cykeln blev regi­stre­rat för för­sälj­ning.

Steg 1

QR kod som iden­ti­fi­e­rar cykel

Var­je cykel som är regi­stre­rat med Cykel­pass får en unik dekal med QR kod som sätts på cykeln. Så är det möj­ligt att kny­ta ihop alla arbe­ten som utförs med cykeln.

När cykeln kom­mer in till verk­sta­den skan­nas koden med ser­vice­funk­tio­nen i Cykel­pass appen.

Steg 2

Verk­stad repa­re­rar eller genom­för ser­vice

Arbe­tet doku­men­te­ras i appen.

Steg 3

Ser­vice­sche­ma

I appen finns det för­de­fi­ne­ra­de ser­vice­sche­ma för små och sto­ra under­hålls­ar­be­ten. Det är anpas­sat för van­li­ga cyklar och elcyklar.

Steg 4

Pro­to­koll per mail

Kun­den och verk­sta­den får en utfyllt pro­to­koll över genom­fört arbe­te skic­kad till sig per mail.

Fram­ö­ver

Kom­plett ser­vice­bok

Kun­den har möj­lig­het att avro­pa den kom­plet­ta ser­vice­histo­rik för alla arbe­ten som har genom­förds på cykeln.