Kon­takt

Vår Resa med Cykel­pass

Väl­kom­men till Cykel­pass, en inno­va­tiv del av Bul­ten Bike. Vi är pas­sio­ne­ra­de om att erbju­da hög­kva­li­ta­ti­va last­cyklar och vik­cyklar till våra kun­der. Vår kär­lek till cyk­ling och öns­kan om att ge våra kun­der det all­ra bäs­ta har lett oss till att ska­pa Cykel­pass — en unik lös­ning för att doku­men­te­ra och cer­ti­fi­e­ra skic­ket på begag­na­de cyklar.

Från Idé till Verk­lig­het

Inspi­ra­tio­nen till Cykel­pass kom från vår egen erfa­ren­het av att säl­ja demo­cyklar, test­cyklar och unga begag­na­de cyklar. Vi insåg att det fanns ett behov av ett mer detal­je­rat sätt att redo­vi­sa cyk­lar­nas skick än vad som var möj­ligt genom bil­der ensamt. För att möta det­ta behov utveck­la­de vi Cykel­pass, en metod för att nog­grant och trans­pa­rent doku­men­te­ra var­je aspekt av cykelns skick.

Inspi­re­rad av Bransch­stan­dar­der

Vi lät oss inspi­re­ras av varu­de­kla­ra­tio­ner som Kon­su­ment­ver­ket rekom­men­de­rar för begag­na­de bilar, ett ini­ti­a­tiv som ursprung­li­gen kom från bil­bran­schen själv. På sam­ma sätt som en varu­de­kla­ra­tion ger en poten­ti­ell bil­kö­pa­re en klar bild av bilens skick, ger Cykel­pass våra kun­der en detal­je­rad och pålit­lig över­sikt över cykelns histo­rik och nuva­ran­de skick.

Tes­tad och Veri­fi­e­rad

Efter omfat­tan­de test­ning i skarp drift är vi över­ty­ga­de om att Cykel­pass-syste­met inte bara kan lyf­ta vårt erbju­dan­de hos Bul­ten Bike utan även hela cykel­bran­schen. Det är ett steg mot ökad trans­pa­rens och för­tro­en­de mel­lan säl­ja­re och köpa­re, vil­ket i slutän­dan gyn­nar alla.

Vår Vision

På Bul­ten Bike, och genom Cykel­pass, strä­var vi efter att stän­digt inno­va och för­bätt­ra cykel­köps­pro­ces­sen. Vårt mål är att göra cykel­köp — oav­sett om det är en ny eller begag­nad cykel — till en trygg, trans­pa­rent och till­freds­stäl­lan­de upp­le­vel­se för alla inblan­da­de.

Kon­tak­ta Oss

Om du har frå­gor om Cykel­pass, våra cyklar, eller hur vi kan hjäl­pa dig, tve­ka inte att kon­tak­ta oss. Vi är här för att ge dig den infor­ma­tion och sup­port du behö­ver.

054 — 20 33 009

team@bultenbike.se

Hammarö/Karlstad, Värm­land

Det­ta är Bul­ten­Bi­ke

Koo­pe­ra­ti­vet Bul­ten Bike är en av Sve­ri­ges ledan­de leve­ran­tö­rer av håll­ba­ra cykel­trans­port­lös­ning­ar. Vi spe­ci­a­li­se­rar oss på pre­mi­um last­cyklar, vik­cyklar och cyklar för män­ni­skor med funk­tions­va­ri­a­tion. Våra pro­duk­ter hjäl­per pri­vat­per­so­ner och famil­jer att lösa var­dags­pyss­let. Till före­tag och orga­ni­sa­tio­ner erbju­der vi kost­nads­ef­fek­ti­va och drift­säk­ra trans­port­lös­ning­ar.

Follow on Soci­al

Tack för att du väl­jer Bul­ten Bike och Cykel­pass. Till­sam­mans gör vi cykel­köp bätt­re.